Combaterea sărăciei prin măsuri inovative
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiective

Despre proiect

Obiectivul general reprezinta implementarea unor Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, locuire, asistenta sociomedicala pentru comunitatile marginalizate (non-roma) in vederea reducerii saraciei si cresterii incluziunii sociale. Obiectivul general al proiectului genereaza un efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de saracie generalizata. Prin obiectivul general si cele specifice ale proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al ,,POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educaþie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate,, proiectul urmarind reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate cu cetateni romani de etnie roma prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala si medicala precum si alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale. De asemenea, proiectul contribuie prin interventiile pe care le promoveaza la realizarea obiectivului specific 4.2. Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitaþile marginalizate non-rome prin masurile enumerate mai sus care vor servi in final la ridicarea nivelului de trai in comunitatea marginalizata in care se implementeaza proiectul, generand un efect pozitiv pe termen lung, prin implementarea de masuri integrate. Asadar obiectivul general al proiectului va facilita si implementarea Pachetului Anti-Saracie, promovat de Guvernul României.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 – Organizarea de programe de prevenire a abandonului scolar (consiliere elevi si parinti, tip „scoala dupa scoala” si „a doua sansa”) pentru 366 persoane din comunitatea marginalizata (183 copii si 183 parinti).
2. OS2 – Programe de ucenicie pentru 50 tineri intre 16-25 de ani din comunitatea marginalizata
3. OS3 – Organizarea de sesiuni de informare, consiliere si mediere pe piata muncii a 720 membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata
4. OS4 – Organizarea de cursuri de formare profesionala continua pentru 650 membri ai grupului tinta
5. OS5 – Subventionarea angajatorilor din zona in vederea sustinerii si crearii a 225 locuri de munca pentru membrii comunitatii marginalizate
6. OS6 – Infiintarea (asistenta si subventii) a 20 noi afaceri in zona marginalizata in care se implementeaza proiectul
7. OS7 – Servicii de asistenta sociala, medicala si socio-medicala (3) sprijinite
8. OS8 – Conditii mai bune de locuire prin reabilitarea a 33 locuinte si imbunatatirea conditiilor de trai prin utilizarea de tehnologii energetice moderne 50 panouri fotovoltaice montate)
9. OS9 – Reglementarea documentelor personale si de proprietate pentru 720 membri ai comunitatii marginalizate in care se implementeaza proiectul
10. OS10 -Organizarea a 18 Ateliere de lucru si 6 seminarii pentru implicarea activa si voluntariat al membrilor comunitatii asupra problemelor de incluziune sociala cu care se confrunta comunitatea marginalizata

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Titlul proiectului: „Combaterea sărăciei prin măsuri inovative” ID proiect: POCU/138/4/1/114085 Beneficiar: Comuna Coșula, Județul Botoșani. Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro